Reklamační řád

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád upravuje způsob uplatnění a řešení nároků zákazníka (dále jen klient) z odpovědnosti poskytovatele (vineval) za vady služeb spojených s hodnocením nebo konzultacemi v oblasti vína v souladu se smlouvou uzavřenou mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek vineval a nesprávně vystaveného vyúčtování služeb (dále jen reklamace).

2. ROZSAH REKLAMACÍ

2.1 Vadnou službou se rozumí služba, která byla poskytnuta podle konkrétních okolností tak, že její rozsah a/nebo kvalita neodpovídá smluvním podmínkám. Vadným vyúčtováním služeb je vyúčtování ceny za služby, které neodpovídá uzavřené smlouvě, provozním údajům, případně jsou v něm služby vyúčtovány za chybnou cenu, podle nesprávné sazby z ceníku.

2.2 Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců, pokud zákon nestanoví jinak. Nevytkne-li v této lhůtě vadu, právo zanikne.

3. HLÁŠENÍ VADNÝCH SLUŽEB

3.1. Vadné služby nebo vyúčtování hlásí klient elektronickou poštou na adresu info@vineval.cz.

3.2. Reklamace vadné služby zaslaná klientem musí obsahovat specifikaci vadné služby, a popis projevu vad služby. Reklamace vadného vyúčtování musí obsahovat položky vyúčtování, jež je dle názoru klienta chybná a odůvodnění této chybnosti.

4. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Poskytovatel služby nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech do tří pracovních dnů. To znamená, že reklamaci uzná či zamítne a podá písemnou zprávu klientovi. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel služby nedohodne s klientem jinak. Třicetidenní lhůta začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace klientem. Po uplynutí této lhůty má klient stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Vineval vydá klientovi e-mailem potvrzení o tom, kdy klient uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

5.2. Pokud vineval uzná reklamaci za oprávněnou, nežádoucí stav odstraní, nebo vrátí klientovi poměrnou část uhrazené platby.

5.3. Pokud vineval zamítne reklamaci, vydá klientovi e-mailem odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. dubna 2012 a může být měněn pouze poskytovatelem služeb.


vineval - Potvrzení o věku
x

vineval.cz

Pokračováním potvrzuji,
že jsem starší 18 let.